footfamily.comgenealogypages
It's good to be a Foot (or related to one).
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]
Asborn Syversen HOSTMAELINGEN

Asborn Syversen HOSTMAELINGEN[1, 2]

Male Abt 1658 - 1751  (~ 93 years)

Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Asborn Syversen HOSTMAELINGEN 
  Born Abt 1658  Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 30 Apr 1751  Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Person ID I5347  foot
  Last Modified 4 Feb 2016 

  Father Syver Asbjornsen LUNDE,   b. Abt 1625 
  Family ID F3778  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Ingjerd SVENSDATTER,   b. Abt 1673,   d. 2 May 1754, Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location  (Age ~ 81 years) 
  Married Abt 1698 
  Children 
  +1. Eli Asbjornsdatter HOSTMAELINGEN,   b. Abt 1699, Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 17 Feb 1789, Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location  (Age ~ 90 years)
  Family ID F3763  Group Sheet  |  Family Chart

 • Photos
  Church at Maihaugen
  Church at Maihaugen

 • Notes 
  • Is listed in Marion Lislerud's site as Asbjørn Syversen, Høstmellingen.
  • Haustmælingen (gnr. 85)
   Haustmælingen: Gardnavn som frå først av var brukt som namn berre på ein mindre del av garden.
   I skrivne kjelder vil ein kunne finne garden nemnt i eit diplom av 1471. Dokumentet er skrive i Øyer prestrgard, og det fortel at Torfinn Roarsson Der vitna at han hadde selt til Botolf Alfsson 2 øresbol jord i Berge og 11/2 øresbol i Hausmæringom i Faaberg. O. Rygh skriv om den forma av namnet som her er nytta er det truleg skulle vore Hausmælingar.
   Hundre år seinare var ?Høstemælingh? vorte kyrkjegods og låg med ei landskyld av 3 skinn til ?Lille Hammaers Annexe?. Frå 1610 går det fram at ?Høstmelling? var bondegods og låg med 4 skinn til Peder Berge i Stor-Berge. Elleve år seinare Vart ?Høstmelling? ført under ?Ødegaarder?, og brukaren der heitte då Torben Høstmelling. Torben var og brukar av Haustmælingen i 1630. Han svara da jordskatt med 1 dlr. Som t. d. Lukas Mollenn. Men i 1657 var Oluff Høstmeling Vorte bonde på garden, og han hadde da eit husdyrhald på 2 hopper, 4 naut, 1 Geit og 3 sauer. Av matrikkelen av 1668 går det tydeleg fram at det har vorte 2 oppsittarar på garden. Peder Høstmellingen på ?Høstmellingen Ødegaard under Langsett?, som svara ei ½ hud i landskyld og ?Høstmelingen ? 1 Hud?. Den sistnemnde garden tilhørde da Niels Lauridtzen Toller, men vart brukt av leiglendingen Oluf. Av Høstmellingen Ødegaard åtte Fåberg prestebol 3 skinn og Bonden Peder sjølv dei andre 3 skinn. Om Haustmælingen av 1 hud er det elles fortalt at buskapen av store husdyr i den tid var 2 hester og 3 naut, og korntienda vart utreidd med 1 tønne, som altså svara til ei årsavling på 10 tn. Det er elles opplyst at Haustmælingen hadde skog til gard nytte og seter og sommerbeite åt krøtera på Nordsetra. Gamle dokument fortel elles om fleire handlar med Haustmæling-gardane på slutten av 1600-talet. Men i 1714 går det fram at Asbjørn Syversen hadde fått skjøte på ?Høstmehlingen? av skyld 1 hud, som han hadde kjøpt av George Catrine Reichwein.
   Meir om gardane går fram av matrikkelframlegget av 1723. Der er det om ?Høstmelling? fortalt at husdyrhaldet i den tid var 2 hestar 10 naut 10 sauer og 6 geiter, og den årlege utsæden var kring 3 tønner bygg. Det er opplyst at garden hadde skog til brenneved og gjerdefang, god hamn på setra, men ingen Utslåttar. Haustmælingen hadde vidare si eiga kvern, men ho vart brukt ?ichun til huus-nøt?: Landskylda av dette Haustmælingen var framleis 1 hud, og eigar og brukar av garden var også da Asbjørn Syversen. ? Bruket ?Høstmellingen Engeland? låg derimot under Langset som før. Til dette bruket hørde og det jordegodset i Haustmælingen som lenge hadde vore kyrkjegods under Lillehammer anneks.
   Asbjørn Syversen og kona hans, Inger Svendsdotter, valde å skifte med borna sine medan båe foreldra var i live, og den 25. April i 1733 var det så skifte i ?Høstmellingen?. Ved dette skifte vart jordegodset i garden verdsett til 150 rd, og arvebuet utgjorde brutto 214 rd. og netto 158 rd. Arvingane ved skiftet var dei 2 borna i ekteskapet og dessutan ein Alf Olsen. Borna var to døtre, og av dei var Eli gift med Lars Christensen og budde på Haustmælingen. Søstera Marit var og gift, nemleg med Arne Iversen Giørlien.
  • In English, through Google Translate:
   Høstmælingen (gnr. 85)
   Høstmælingen: Farm Names from the first-quarter used as names only on ein smaller part of the garden.
   In-written sources will ein could find garden chronicled in EiT diploma of 1471. The document is read Oyer prestrgard, and it says that Thorfinn Roarsson Der gave testimony that he had selt to Botolf Alfsson 2 øresbol soil in Berge and 11/2 øresbol in Hausmæringom in Faaberg. O. Rygh write about the technicalities of namnet useful herein it also probably would Vore Hausmælingar.
   One hundred years later was "Høstemælingh" wart church goods and lay with a land rent of 3 skins for "Little Hammaers Annexe". From 1610 shows that "Autumn Melling" were peasant estate and lay 4 skins for Peder Berge Greater Berge. Eleven years later Black "Autumn Melling" under the "Ødegaard" and piers where heitte då Torben Autumn Melling. Torben was and user of Haustmælingen in 1630. He Incl when land tax by 1 dlr. As t. D. Lukas Mollenn. But in 1657 was Oluffa Autumn Meling Wart farmer on the farm, and he had EiT husdyrhald 2 jumps, four head of cattle, one goat and three sheep. Of land register of 1668 it goes clearly seen until it has wart 2 tenant all abilities on the farm. Peder Høstmellingen on "Høstmellingen Ødegaard under Long Set", as the reply a ½ skin in land rent and "Høstmelingen - 1 Skin". The last Tribunal garden tilhørde when Niels Lauridtzen Toller, but lasted used by leiglendingen Oluf. By Høstmellingen Ødegaard eight Fåberg prestebol 3 appearances and farmer Peder self dei March 2 leather. About Haustmælingen of 1 skin it elles told flocks of large livestock in the time were 2 horses and 3 ox; korntienda lasted utreidd with one barrel, which also corresponds to a årsavling of 10 tn. It is otherwise stated that Haustmælingen had forests to farms benefit and seats and summer pastures devoured krøtera on North Setra. Old document tells elles about several trades with Haustmæling-farms in the late 1600s. But in 1714 shows that Asbjørn Syversen had received title to "Autumn Mehlingen" of guilt 1 skin, which he had bought of George Catrine Reichwein.
   Meir on farms emerges from matrikkelframlegget of 1723. There it is about "Autumn Melling" told husdyrhaldet the time was 2 hestar 10 naut 10 sheep and 6 goats, and the annual the planting was broadcast three barrels of barley. It is reported that the garden had forest for firewood and fencing, good pasture on the farm, but no one knocked out. Haustmælingen had Furthermore say EIGA grinder, but she lasted spent "ichun to huus-enjoyed": land rent this Haustmælingen was framleis 1 skin, and cigar and user of garden was also when Asbjørn Syversen. - The mill "Høstmellingen Engeland" lay however under Langset as before. For this purpose two hordes and the soil material in Haustmælingen who had long Vore church goods in Lillehammer annex.
   Asbjørn Syversen and his wife, Inger Svend Dotter, selected to replace with her children Medan båe parents were alive, and on April 25th in 1733 was that change in "Høstmellingen". By this shift lasted soil material in the garden valuation to 150 rd, and inherit curved gross 214 rd. and net 158 ??rd. Heir by the shift was dei 2 Born marriage and, moreover ein Alf Olsen. Borna were two daughters, and they were Eli married Lars Christensen and divorce on Haustmælingen. Sister Marit was and married, nemleg with Arne Iversen Giørlien.
   Share your memories of Asbjørn
   Write your memories here

 • Sources 
  1. [S93] .

  2. [S117] From Marion Lislerud's family tree on myheritage.com.