footfamily.comgenealogypages
It's good to be a Foot (or related to one).
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Lars Christensen LANGSETH[1]

Male Abt 1696 - 1789  (~ 93 years)


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Lars Christensen LANGSETH 
  Born Abt 1696  Nordre Langseth, Sore Al, Faaberg, Oppland Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Died 10 Nov 1789  Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Person ID I5341  foot
  Last Modified 4 Feb 2016 

  Father Christen Jensen LANGSETH,   b. Abt 1652, Nordre Langseth, Sore Al, Faaberg, Oppland Find all individuals with events at this location,   d. Bef 28 Oct 1716, Nordre Langseth, Sore Al, Faaberg, Oppland Find all individuals with events at this location  (Age ~ 64 years) 
  Mother Kari Torkildsdatter HOLEN,   b. Abt 1649, Holen, Sore Aal, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location,   d. Feb 1735, Langseth, Sore Al, Faaberg, Oppland Find all individuals with events at this location  (Age ~ 86 years) 
  Married Bef 1677  Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Family ID F3764  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Eli Asbjornsdatter HOSTMAELINGEN,   b. Abt 1699, Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 17 Feb 1789, Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location  (Age ~ 90 years) 
  Married Abt 1729  Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location 
  Children 
  +1. Asborn Larsen HOSTMAELINGEN,   b. Abt 1729, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 20 May 1806, Hostmaelingen, Sore Al, Faaberg, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location  (Age ~ 77 years)
  Family ID F3760  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • Is listed in Marion Lislerud's tree as Lars Christensen Haustmaelingen.
  • Aksel Hattestad: Frå det Fåberg som var Fåberg og Lillehammer Historielag
   Originalene finnes på Opplandsarkivet avd. Maihaugen i Lillehammer Side: 1 av 5
   Haustmælingen (gnr. 85)   Asbjørn Syversen og kona hans, Inger Svendsdotter, valde å skifte med borna sine medan båe foreldra var i live, og den 25. April i 1733 var det så skifte i ?Høstmellingen?. Ved dette skifte vart jordegodset i garden verdsett til 150 rd, og arvebuet utgjorde brutto 214 rd. og netto 158 rd. Arvingane ved skiftet var dei 2 borna i ekteskapet og dessutan ein Alf Olsen. Borna var to døtre, og av dei var Eli gift med Lars Christensen og budde på Haustmælingen. Søstera Marit var og gift, nemleg med Arne Iversen Giørlien.
   Den nye husbonden, Lars Christensen, var ein driftig og dugande kar som sette sterke merke etter seg på den gamle garden. Vi skal her ta med litt frå livssoga hans: Lars Haustmælingen, som vi her kallar han, var altså gift med dottera på garden Eli Asbjørnsdtr., og dei fekk fleire born. Det var Asbjørn f. 1729-30, Christen f. 1732, Gunhild f. 1734, Inger f. 1736, død som barn, Kari f. 1738, Inger f. 1740. I eit skjøte frå same året som det var skifte, altså i 1733, går det tydeleg fram at Lars alt da åtte heile garden Haustmælingen av skyld 1 hud.

   Av 14. April 1745 er eit auksjonsskjøte som gjeld Haustmælingen under Langset av skuld 3 skinn. ?Leilendingen eller brukeren Christen Søndre Langset? fekk da skjøte på dette bruket ?tilhørende Lillehammer anneks? for 140 rd. Tre år seinare gav i 1748 Christen Langset skjøte til sonen Even Christensen ?paa engelandet Høstmælingen, skyld 3 skind? for 100 rd. To år etter vart det i 1750
   Aksel Hattestad: Frå det Fåberg som var Fåberg og Lillehammer Historielag
   Originalene finnes på Opplandsarkivet avd. Maihaugen i Lillehammer Side: 2 av 5
   oppsett ei skriftleg kontrakt mellom grannane i Søre Ål om sameige og sambruk i hemrastene. For garden Haustmælingen var det framleis Lars som skreiv under. Kontrakten er elles avskrive for dette verket under garden Breisett. ? Etter å ha vore eigar og brukar av Haustmælingen av skyld 1 hud gav så i 1760 Lars Christensen skjøte til eldste sonen sin Asbjørn Larsen og kona hans Kjersti Amundsdotter og arvingar på ?grd. Høstmælingen skyldende 1 hud? for 300 rd. + føderåd til foreldra. Men ulykka var ute, og i 1764 døde husfrua Kjersti Amundsdotter etter at ho dagar før hadde født ein son, som vart døypt Amund.
  • The note in English, as translated through Google Translate:
   Aksel Hattestad: From the Fåberg was Fåberg and Lillehammer Historielag
   The originals are on Opplandsarkivet dept. Maihaugen in Lillehammer Page: 1 of 5
   Haustmælingen (gnr. 85)   Asbjørn Syversen and his wife, Inger Svend Dotter, selected to replace with her children Medan båe parents were alive, and on April 25th in 1733 was that change in "Høstmellingen". By this shift lasted soil material in the garden valuation to 150 rd, and inherit curved gross 214 rd. and net 158 ??rd. Heir by the shift was dei 2 Born marriage and, moreover ein Alf Olsen. Borna were two daughters, and they were Eli married Lars Christensen and divorce on Haustmælingen. Sister Marit was and married, nemleg with Arne Iversen Giørlien.
   The new master, Lars Christensen, was ein enterprising and dugande guy who put strong brand for itself on the old farm. Here we will take a little from life soga his Lars Haustmælingen, which we here call him, was thus married to the daughter on garden Eli Asbjørnsdtr., And they fekk several born. It was Asbjørn b. 1729-1730, Christen b. 1732, Gunhild b. 1734, Inger b. 1736, died as a child, Kari b. 1738, Inger b. 1740. But from a deed from the same year as it was change, ie in 1733, it goes clearly seen until Lars everything when eight total garden Haustmælingen of guilt 1 skin.

   Of 14 April 1745 is EiT auction convey that debt Haustmælingen under Langset of his 3 appearances. "Tenants or user Christen Southern Langset" fekk when deeds for this use "associated Lillehammer annex" 140 rd. Three years later gave in 1748 Christen Langset deed to zone Even Christensen "paa angel country Høstmælingen, guilt 3 leather" for 100 rd. Two years later the it in 1750
   Aksel Hattestad: From the Fåberg was Fåberg and Lillehammer Historielag
   The originals are on Opplandsarkivet dept. Maihaugen in Lillehammer Page: 2 of 5
   Setup a written contract between Grann in Søre Ål about SAMEIGE and joint use of hemrastene. For garden Haustmælingen was framleis Lars who wrote under. The contract is otherwise write off for this work under garden Breithorn Set. - After nitely cigar and user of Haustmælingen of guilt 1 skin gave so in 1760 Lars Christensen deed to oldest zone's Asbjørn Larsen and his wife Kjersti Amund Dotter and heir of "farm. Høstmælingen guilt about 1 skin "for 300 rd. + Derived from surrendered property to parents. But the accident was out, and in 1764 died mistress Kjersti Amund Dotter after ho dagar before it was born ein son, which lasted døypt Amund.

 • Sources 
  1. [S93] .